Infolinia: 515 155 888
baner prosument 950x143 02
A+ A A-
Celem działań prowadzonych przez JST jest budowa świadomości wśród mieszkańców  dotycząca wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla osiągnięcia konkretnych korzyści jej mieszkańców
i szeroko pojętych korzyści dla całego obszaru JST.

Zapewnia kompleksowe wdrożenie innowacyjnych projektów dla JST i jej mieszkańców dotyczących rozproszonej energetyki związanej z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE).

Przykładowe działania na rzecz JST dotyczące instalacji OZE:

 • Przygotowanie kampanii informacyjnej
 • Określenie i wskazanie grupy docelowej odbiorców proponowanych rozwiązań związanych z OZE
 • Przygotowanie materiałów informacyjno-reklamowych: ulotki, plakaty, foldery
 • Opracowanie wizualizacji na stronę WWW JST
 • Organizacja spotkań i Konferencji na temat OZE
 • Przygotowanie kompletnej dokumentacji pod dofinansowanie z NFOŚiGW , PROW, RPO lub POIiŚ
 • Przygotowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego
 • Przygotowanie Studium Wykonalności
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 • Doradztwo techniczne
 • Analiza ekonomiczna inwestycji potwierdzająca opłacalność inwestycji
 • Przygotowanie indywidualnych projektów
 • Dobór optymalnych rozwiązań technologicznych
 • Przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej i wizualizacji inwestycji na dachu/gruncie
 • Przygotowanie mieszkańców JST do uczestnictwa w określonym programie
 • Nadzór nad realizacją Inwestycji

Programy unijne


Programy RPO   

Programy Regionalne umożliwiają otrzymanie bezzwrotnych dotacji w wysokości aż do 70% na realizacje inwestycji w odnawialne źródła energii. Poziom pomocy będzie różny dla poszczególnych województw. Komisja Europejska określiła mapę pomocy regionalnej dla Polski z podziałem na województwa. 

Podział środków unijnych na programy regionalne przedstawia się następująco:

region ciechanowsko-płocki – do 55%; region ostrołęcko-siedlecki – do 55%; region warszawski zachodni – do 40%, region warszawski wschodni – do 55%; miasto Warszawa – do 31.01.2017r. – 15%, do 1.01.2018r. – 10%.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest jednym z kluczowych działań polityki rozwojowej zarówno Polski jak i Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Ze względu na bardzo wysokie koszty budowy nowych elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących odnawialne źródła energii, we wszystkich tworzone są specjalne systemy wsparcia dla inwestorów. Kraje przeznaczają na te cele ogromne środki finansowe.

W strukturze alokacji środków z Funduszu Spójności określonej na podstawie kodów kategorii interwencji wskazanych w programach operacyjnych wyróżnić można:

 • 39% - środków unijnych przeznaczonych na energię odnawialną -słoneczną
 • 29% - środków unijnych przeznaczonych na energię odnawialną- z biomasy
 • 19% - środków unijnych przeznaczonych na energię odnawialną– wiatrową
 • 13% - środków unijnych przeznaczonych na pozostałe źródła OZE.
Środki te będą realizowane m.in. w następujących obszarach:

1.      Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
2.      Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
3.      Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Możliwości skorzystania z funduszy są zróżnicowane w każdym województwie. Różnice te dotyczą m.in. terminów naborów, warunków korzystania z dofinansowań, podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku, poziomu kosztów kwalifikowanych projektu i wielu innych.

POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W ramach osi priorytetowej I (Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej), dofinansowanie można uzyskać głównie na:

• produkcję, dystrybucję oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz;
• poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym;
• rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia.

Przewidywany wkład unijny w ramach osi I wynosi 1 528,4 mln EURO. Nabór wniosków o przyznanie pomocy publicznej na inwestycje w zakresie infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ 2014-2020 prowadzony jest przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Priorytety inwestycyjne dotyczące promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej to cele tematyczne w obrębie 4, których beneficjentami są m.in.:  
jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, administracji rządowej oraz podległe im organy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami.

Więcej informacji o programie na stronie: https://www.pois.gov.pl/

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rozwojowi OZE dedykowane jest działanie 7.8.1 PROW na lata 2014-2020, w ramach którego będzie można uzyskać dofinansowanie na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym na inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą ok. 13,5 mld euro, w tym ok. 8,6 mld euro to środki unijne, a ok. 4,9 mld euro będą stanowić środki krajowe.

Beneficjentami mogą być gminy, spółki JST oraz związki gmin.

W tym wypadku maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu, przy czym pomoc finansowa wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych w wysokości co najmniej 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu ma pochodzić ze środków własnych beneficjenta.

Więcej informacji o programie na stronie: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html

Programy krajowe NFOŚiGW

RYŚ - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Beneficjenci:

- osoby fizyczne;
- jednostki samorządu terytorialnego;
- organizacje pozarządowe.

Typy projektów:

Dofinansowanie oferowane w programie Ryś obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych, modernizację instalacji wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła.

Finansowane są następujące prace remontowe:

Grupa I  - prace termoizolacyjne
Grupa II – instalacje wewnętrzne
Grupa III – wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej.

Forma dofinansowania:

- pożyczka preferencyjna wraz z dotacja w wysokości do 100 % wartości kosztów kwalifikowanych;
- wysokość dotacji uzależniona od rodzaju przedsięwzięcia.

Podstawowe zasady dofinansowania:

 • Beneficjent będzie miał możliwość decyzji co do zakresu wykonywanych prac modernizacyjnych, wybierając realizację jednego lub kilku elementów, przy zachowaniu właściwej kolejności prac. Połączenie elementów w zakresie prac termoizolacyjnych będzie premiowane wyższą dotacją;
 • kredyt / pożyczka preferencyjna wraz z dotacją udzielana będzie łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
 • ocena energetyczna i dokumentacja projektowa finansowana jest w całości z dotacji;
 • dotacja do prac remontowych wynosi 20% lub 40% dofinansowania (dla źródeł OZE - 15% po 2016 r.);
 • termoizolacja niektórych pojedynczych elementów budynków (tj. okien, podłogi) oraz zastosowanie konwencjonalnych źródeł ciepła będzie dofinansowane wyłącznie w postaci preferencyjnego kredytu / pożyczki; alternatywnie Beneficjent może skorzystać z innych programów wsparcia źródeł ciepła;
 • dla każdego rodzaju wykonywanych prac określono minimalny wymagany standard techniczny;
 • określono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju prac remontowych;
 • łączne koszty kredytu / pożyczki: do 4% w pierwszym roku i do 2,5% w kolejnych latach kredytowania;
 • maksymalny okres finansowania kredytem / pożyczką: 15 lat;
 • maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia: 36 miesięcy;
 • dla jednego budynku możliwe jest więcej niż jedno dofinansowanie w ramach programu;
 • Beneficjent ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej dotacji.

Więcej informacji o programie na stronie: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/rys---termomodernizacja-budynko-jednorodzinnych/

LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Beneficjenci:

- podmioty sektora finansów publicznych z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych;
- samorządowe osoby prawne;
- spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych jst wskazanych w ustawach;
- organizacje pozarządowe;
- Parki Narodowe;
- PGL Lasy Państwowe

W porównaniu do poprzedniego naboru rozszerzeniu uległ katalog beneficjentów.

Typy projektów:

Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Poziom dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 20%, 40% albo 60% kosztów wykonania i weryfikacji dokumentacji projektowej, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do Kontaktu z naszym działem "Dotacje do fotowoltaiki"

Tel. 17 859 02 40  wew. 93
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAMÓW ROZMOWĘ


Zapytaj o dotację 40% na panele fotowoltaiczne
O której godzinie mamy dzwonić?
Infolinia:  515 155 888  •  tel. 17 859 02 40  •  poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00  •  Formularz kontaktowy
Opracowane przez Studio Nexim.

Logowanie

LOG IN

Formularz kontaktowy
Serwis www.solartime.pl używa plików Cookies. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich użycie. Aby poznać rodzaje plików cookie, cel ich użycia oraz sposób ich wyłączenia przeczytaj Polityka Cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij ten komunikat. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.